Välkommen till Svenska Konkordiaförbundet

 

ÅRETS STIPENDIATER

Även i år fick Svenska Konkordiaförbundet rf in ett stort antal goda ansökningar. Efter genomgång inom de regionala filialerna samt centralstyrelsen har följande personer beviljas stipendium från Svenska Konkordiaförbundet rf år 2021 (listade enligt den region man ansökt inom):
 

Nyland

Amanda Grönholm

Angelica Holmberg

Anita Nordblad

Anna Salminen

Catharina Lindberg

Elin Gottberg

Elisabeth Santamäki

Hanna Lindberg

Heidi Leham

Ida Lillkåll

Ida-Maria Aalto

Lina Sandvik

Linnea Henttunen

Mathilda Åman

Melina von Kraemer

Miira Ruskola

Mikaela Kranck 

Nadine Nousiainen

Nicole Blechingsberg

Patricia Hackman

Pauliina Kronqvist

Rebecca Häggblom

Ruby Wickström

Sara Bengs

Sara Walander

Sofia Snellman

Susannes Smeds

Tintin Rosvik

Vivica Hansson
 

Åboland

Amanda Salennius

Charlotte Lundell

Christa Bäckström

Elina Finne

Elisabeth Järnefelt

Ellen Ijäs

Emilia Renlund

Hanna Verheyen

Jessica Österberg

Katarina Willberg

Maija Winter

Mia Österback

Micaela Mård

Nicole Nousianen

Sandra Peltonen

Sara Grandén

Sofia Nordblad

Stella Wedenberg

Victoria Kotkamaa
 

Österbotten

Alina Bergvik 

Charlotta Suominen 

Elin Björk 

Emma Fogde 

Emma Rintamäki 

Evelina Furubacka 

Felicia Kaustinen 

Jenni Salomäki 

Jessica Sjöblom 

Julina Lillandt 

Lena Björkholm 

Lina Nybjörk 

Linn Granqvist 

Maria Norrback 

Matilda Eurs

Michelle Sjöstrand 

Nina Bäck 

Sara Piirto

Sofia Nars 

Trine Lindström 

Yvonne Backlund 
 

Övriga

Ester Lundsten 

Jennifer Snårbacka 

Rosa Nummi 

 

Varma gratulationer till alla stipendiater! De vars namn finns på listan ovan får ett stipendiebrev på posten där stipendiets storlek framgår. Stipendierna utbetalas inom när framtid.

 

AKTUELLT

Ansökningstiden är inom februari varje år. Det är möjligt att lämna in en ansökan fram till sista februari kl. 23.59. Besluten om stipendier fattas i maj. Namnen på de som fått stipendium publiceras här på webbplatsen under maj månad. Ett brev till sänds också hem till alla de som erhåller stipendium.
 

HUR ANSÖKA

För att kunna fylla i ansökan krävs följande bilagor: studieutdrag (som visar dina studieprestationer), kopia på pass eller ämbetsbetyg samt beskattningsintyg från föregående beskattningsår (söker du år 2021 gäller beskattningsintyget från 2019). Följ instruktionerna på sidan 'Ansökan'. OBS: Ha bilagorna redo innan du börjar fylla i ansökan!
 

HUR RAPPORTERA

Den som erhållit bidrag från Svenska Konkordiaförbundet bör redovisa för hur pengarna använts senast 1,5 år efter att pengarna betalats ut. En fritt formulerad redovisning skickas per epost till info@konkordia.fi.

 

VIKTIGT MEDDELANDE: PERSONUPPGIFTSINCIDENT
 

9.4.2020:

Ett meddelande till alla som ansökt om stipendium från Svenska Konkordiaförbundet under de fem senaste åren: en incident har inträffat som gjort det möjligt för en utomstående person att komma in i vårt ansökningsregister.

Konkordiaförbundets ansökningssystem är elektroniskt och de enda som har tillgång till lösenordet till det elektroniska systemet är de som behandlar ansökningarna, dvs Svenska Konkordiaförbundets filialer och centralstyrelse.

Detta år (2020) skedde det dock ett misstag, och meddelandet om hur man kommer in i vårt system sändes till fel epostadress (namnet till en ny styrelsemedlem skrevs fel i adressfältet). Vi har försökt få tag i denna person som meddelandet i misstag gick till, men utan resultat.

Enligt dataskyddsbestämmelserna (GDPR) bör de vars information eventuellt röjts till fel person meddelas om saken. Därför har vi sänt en epost till alla som finns i vårt system. Därtill vill vi informera även denna väg. 

Vi bedömer sannolikheten för att denna incident ska leda till besvär för en enskild sökande som väldigt liten. Om du ändå upptäcker att någon skulle ha felanvänt dina uppgifter ber vi dig genast meddela om detta till Dataombudsmannens byrå (https://tietosuoja.fi/sv/privatpersoner).

Vi beklagar djupt det skedda och gör naturligtvis vårt yttersta för att något dylikt inte ska hända igen. Lösenorden till vårt ansökningssystem är naturligtvis bytt. Alla gamla ansökningar kommer härmed också att raderas från systemet.

Behandlingen av årets stipendier påverkas inte av detta.
 

OM FÖRBUNDET

Svenska Konkordiaförbundet rf finns till för att stöda svenskspråkiga kvinnor i deras studier. Med svenskspråkiga kvinnor menas här kvinnor som är finska medborgare och som antingen har svenska som modersmål eller studiespråk.

Sista ansökningsdagen är sista februari varje år. Ansökan görs elektroniskt via denna webbplats (se "Ansökan"). De obligatoriska bilagorna bör bifogas.

De kriterier som Konkordiaförbundet tar i beaktande då beslut om stipendier fattas hittar du under ”Kriterier”.

Observera att ansökan görs enligt region.

Beslut om vem som beviljas stipendium fattas i maj. Namnen på dem som beviljas stipendium publiceras på denna webbplats under maj månad. De som beviljas ett stipendium får ett beslut om detta per post. Om du inte beviljas stipendium får du inget brev.


Gamla anor

Förbundet grundades redan år 1885 på initiativ av bl.a. Rosina Heikel (se bild i bannern) och Fanny Palmén. Bakgrunden var de nya möjligheter som öppnades för kvinnor efter 1864, då ogifta kvinnor kunde bli myndiga och studera och inneha en tjänst. Många kvinnliga studerande hade dock svårt att finansiera sina studier och förbundet ville hjälpa dem finansiellt. Förbundet delades 1914 på språklig grund, vilket ledde till att Suomalainen Konkordia-liitto (gr. 1919) och Svenska Konkordiaförbundet (gr. 1917) uppstod.
 

I dag delar Svenska Konkordiaförbundet rf ut ca 45 stipendier per år à 400–800 €.
 

Organisation

Förbundet leds av en centralstyrelse. Ordförande för centralstyrelsen är Lia Markelin. Dessutom har varje region sin egen styrelse som går igenom ansökningar från just den regionen. Regionstyrelsernas förslag sänds till centralstyrelsen, som fattar beslut kring den slutliga fördelningen.